pátek 7. února 2014

Správní řízení s pořadateli výlovu rybníka

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Bratrská 34
750 11 Přerov 2
pracoviště: Bratrská 34
tel.: +420 581 268 111 – ústředna
fax: +420 581 268 517
www.prerov.eu


Váš dopis č.j./Ze dne:
Spis zn.:MMPr/STAV/ZEM/He
Naše č.j.: MMPr/009943/2014/STAV/ZEM-He
Vyřizuje:
Mgr. Marek Herman
Tel.: 581 268 541
V Přerově dne
4.2.2014
E-mail: marek.herman@prerov.eu
Věc: Poskytnutí informace ve smyslu zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů.
Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán na ochranu zvířat proti týrání, obdržel dne 10.12.2013 od Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj podnět k projednání správního deliktu na úseku ochrany zvířat proti týrání podle ust. § 27a odst. 1 písm. b) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), kterého se měla dopustit konkrétní podnikající osoba tím, že při sezónním prodeji ryb v říjnu loňského roku u Hradeckého rybníka v Tovačově měl jeden z jeho zaměstnanců nevhodně manipulovat s živými rybami a nepoužit povoleného postupu při usmrcování ryb. Tímto měla být naplněna skutková podstata týrání ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. t) a § 5i odst. 1 a 2 zákona č. 246/1992 Sb.
V souladu s ust. § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů Vám sdělujeme, že v rámci podání vysvětlení pořadatele sezónního prodeje ryb v říjnu loňského roku u Hradeckého rybníka v Tovačově byla identifikována konkrétní fyzická osoba, která měla nevhodně manipulovat s živými rybami a nepoužití povoleného postupu při usmrcování ryb, ačkoliv byla předem poučena. Nejednalo se o stálého pracovníka, ale o brigádníka, se kterým byla uzavřena dohoda o provedení práce pouze na tuto akci. K vyslechnutí této osoby každopádně zatím brání skutečnost jejího současného pobytu v oblasti jihovýchodní Asii (Vietnam).
 

Mgr. Marek Herman
referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství