úterý 28. ledna 2014

Výsledek posledního dokončeného správního řízení se společností Rudnik, spol. s r.o.

"Dobrý den,
na základě Vaší žádosti  ze dne 22.01. 2014 o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme následující
výsledek posledního dokončeného správního řízení  se společností Rudnik, spol.  s r.o. se sídlem Vacenovice 70, 696 06 Vacenovice (IČ 25310542):

Společnost Rudnik, spol.  s r.o., která se podle prvoinstančního rozhodnutí  Městského úřadu Kyjov, Odboru životního prostředí  (č.j. OŽP22287/13/385 ze dne 22. dubna 2013)
dopustila podle § 27a odst. 1. písm. b)  zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu  zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“)  správního deliktu  týrání zvířat tím,
že ve smyslu ustanovení §4 odst. 1 písm. c) bod 1 zákona  bylo  35 koní z celkového počtu 119 omezováno ve výživě a správního deliktu podle §27a odst.4 písm. h) zákona 
tím, že ve smyslu § 12c odst.3 zákona nedodržela u většiny zvířat minimální standardy pro chov hospodářských zvířat,  proto jí byla  uložena pokuta ve výši 6.000,- Kč (slovy: šest tisíc korun českých).
Druhoinstanční rozhodnutí  Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí  č.j. JMK 59288/2013 ze dne 07.08. 2013 (nabylo právní moci dne 08.08. 2013)  zamítlo odvolání
společnosti Rudnik, spol. s r.o. a potvrdilo rozhodnutí první instance.

S pozdravem
Ing. Bedřich Kubík
vedoucí odboru

Odbor životního prostředí a územního plánování
Městský úřad Kyjov
Masarykovo nám. č.p. 1
697 01 Kyjov
Telefon: 518697560
Mobil: 606627968
E-mail: b.kubik@mukyjov.cz"čtvrtek 9. ledna 2014

Tak se nám správní řízení s pořadateli rodea začíná trošku zamotávat

Dobrý den,
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina postoupila správní delikt na úseku ochrany zvířat proti týrání MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, odbor ŽP. Správní delikt měla dle podání KVSJ spáchat společnost Šikland a.s., Zvole 49, jako pořadatel akce. Šetřením našeho úřadu bylo zjištěno, že společnost  Šikland a.s. nebyla pořadatelem rodea a tudíž nemohla uvedený správní delikt spáchat. Správní řízení proti obviněnému, tj. společnosti Šikland a.s., bude zastaveno. Pořadatelem rodea byl podle našeho šetření Western Šiklův Mlýn, s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha a akce tedy zřejmě proběhla bez potřebného povolení KVS pro Kraj Vysočina. Proto KVS celý spis postupujeme k dalšímu došetření a případnému uložení sankce.
S pozdravem František Klimeš
pondělí 6. ledna 2014

Odpověď KVS na žádost o prošetření usmrcování a prodej ryb

Naše č. j.: SVS/2013/084506-M
Vyřizuje: MVDr. Alena Danielová
Telefon: 585700736
V Olomouci dne 30.12.2013

Věc: Opakované sdělení
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, (dále také „KVS Olomouc“), přijala, dne 18.11.2013 pod č.j. SVS/2013/075562-M, Vaši žádost o prošetření usmrcování a prodeje ryb na akci Výlov rybníku Hradecký konaného dne 19.10.2013 u obce Tovačov. Správní orgán tuto žádost posoudil, provedl vlastní kotrolu a zaslal ve smyslu ustanovení §24a a §28 zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, podnět včetně odborného vyjádření místně a věcně příslušnému správnímu orgánu – Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí (obecní úřad obce s rozšířenou působností).
KVS Olomouc Vám dne 10.12.2013 pod č. j. SVS/2013/077534-M zaslala sdělení o průběhu a výsledku šetření (nikoliv jako odpověď na žádost v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, neboť podle § 2 odst. 4 tohoto zákona povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, ale podle obsahu jako odpověď na podnět k zahájení správního řízení podle § 42 správního řádu).
 
S pozdravem
MVDr. Aleš Zatloukal
ředitel
podepsáno elektronicky
PODNĚT A VIDEO TADY

Odpověď KVS na žádost o prošetření stavu kopyt koně