čtvrtek 26. září 2013

Stanovisko Státní veterinární správy k rodeím s telaty v ČR


S T Á T N Í   V E T E R I N Á R N Í   S P R Á V A

Váš dopis č. j.:
ze dne: 11.09.2013
Naše č. j.: SVS/2013/059585-G
Vyřizuje: MVDr. Aurika Smolová
Telefon: 227010151
V Praze dne 25.09.2013

Rodea s telaty v ČR

Vážená paní,
dne 11. září 2013 jsme od Vás obdrželi žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se nevhodného chování k telatům při Mistrovství ČR v rodeu konaného dne 10. 8. 2013 v Šiklově mlýně. Tímto bychom Vám chtěli poděkovat za Váš podnět k šetření a za poskytnutí videozáznamu z této akce.
V současné době dokončuje Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina shromažďování podkladů pro zahájení správního řízení s pořadatelem rodea ve věci porušení zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, a pro podání podnětu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností ve věci porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. S žádostí o sdělení stavu současného výsledku šetření a následně výsledku pravomocně ukončeného správního řízení se můžete obrátit na Krajskou veterinární správu pro kraj Vysočina a na obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Státní veterinární správa je dozorovým orgánem, který provádí kontroly dodržování platné legislativy v oblasti péče o pohodu zvířat v širokém záběru u všech skupin zvířat a při různých činnostech se zvířaty. Dozorová činnost se řídí Víceletým plánem kontrol, kterým je každý rok frekvence kontrol pro jednotlivé skupiny zvířat a činnosti s nimi stanovována. Frekvence kontrol dodržování podmínek stanovených platnou legislativou při konání veřejných vystoupení se zvířaty a při svodech hospodářských zvířat na základě je pro rok 2013 stanovena u 10 % ze všech pořádaných akcí, o kterých je Státní veterinární správa informována ať prostřednictvím povinného oznámení pořadatelem akce nebo i prostřednictvím upozornění veřejností na pořádání kontroverzního veřejného vystoupení.
Věřte, že naše snaha o ochranu zvířat a péči o jejich pohodu je vedena stejným zájmem, jako je zájem Váš.

S pozdravem
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky
v zastoupeníúterý 24. září 2013

MISTROVSTVÍ ČR V RODEU 10.8.2013 ŠIKLŮV MLÝNdošlo k porušení zákona
- č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 §4
odst. 1 Za týrání se považuje
písm. j) vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy,
m) zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání,

§ 8 Veřejná vystoupení zvířat
odst. 3
písm. a) oznámit nejméně 14 dnů přede dnem konání veřejného vystoupení krajské veterinární správě a příslušné obci
1. místo a datum konání,
2. druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit,
3. údaje umožňující identifikaci osoby podle odstavce 2,
b) současně s oznámením podle písmene a) předložit seznam činností se zvířaty,

- zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
§ 9 Svod zvířat
odst. 1 Svod zvířat lze pořádat jen pod státním veterinárním dozorem.
3 Pořadatel svodu je dále povinen vyžádat si před podáním žádosti podle odstavce 2 od krajské veterinární správy veterinární podmínky pro konání svodu zvířat a zajistit jejich dodržovánístředa 11. září 2013

Žádost o informace (nevhodné chování k telatům na rodeích v ČR)Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
E-mailová adresa: epodatelna@svscr.cz

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel SVS
tel.: +420 227 010 142
+420 227 010 143
fax: +420 227 010 191
e-mail: m.malena@svscr.cz

VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 11.9.2013
VĚC: Žádost o informace  (nevhodné chování k telatům na rodeích v ČR)

Zasílám Vám dva videozáznamy pořízené v různých časových obdobích. První je pořízen při mistrovství ČR v rodeu na Šiklově mlýně před dvěma lety a druhý na tom samém místě tento rok 10.8.2013. Na obou videozáznamech je zřetelně vidět selhání veterinárního dozoru, který se akce účastnil. Na prvním videozáznamu je vidět, jak jsou telata tahána za uši a ocas. Na druhém videozáznamu telatům nalévali do uší z PET lahve vodu, tahali je za ocas, nozdry a vtláčeli jim prsty do očí. (Čas videozáznamu 09:37, 10:25 vtláčení do očí a nozder, tahání za ocas čas videozáznamu 14:00 minuta.)
Oba videozáznamy byly zaslány k prošetření na příslušnou Krajskou veterinární správu, tedy KVS pro kraj Vysočina. Kdy Inspektoři Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina (KVSJ) provedli na základě mého podnětu dne 6.9.2013 kontrolu v Šiklově mlýně, kde bylo dne 10.8.2013 pořádáno Mistrovství ČR v rodeu. Touto kontrolou bylo zjištěno, že při akci došlo k  porušení zákona  č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání  a k porušení  zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. Na  základě porušení zákona č. 246/1992 Sb., KVSJ podá v souladu s § 22 odst. 1 písm. m) tohoto zákona podnět obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Porušení zákona č. 166/1999 Sb., bude řešit KVSJ ve správním řízení.

Žádám Vás proto o sdělení, jakým způsobem má Státní veterinární správa ošetřeno, aby k takovému týrání telat na rodeích a selhávání veterinárního dozoru nedocházelo.


O výsledcích šetření, mne prosím informujte ve lhůtě stanovené zákonem. Informace mne sdělte dle zákona o svobodném přístupu k informacím a to e-mailem.

Děkuji předem

úterý 10. září 2013

Odpověď KVS na podnět veřejného vystupování zvířat (telat) na Šiklově mlýně

"Inspektoři Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina (KVSJ) provedli na základě Vašeho podnětu dne 6.9.2013 kontrolu v Šiklově mlýně, kde bylo dne 10.8.2013 pořádáno Mistrovství ČR v rodeu. Touto kontrolou bylo zjištěno, že při akci došlo k  porušení zákona  č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týráni  a k porušení  zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. Na  základě porušení zákona č. 246/1992 Sb., KVSJ podá v souladu s § 22 odst. 1 písm. m) tohoto zákona podnět obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností . Porušení zákona č. 166/1999 Sb., bude řešit KVSJ ve správním řízení.

MVDr. Jan Bořil, vedoucí oddělení péče o pohodu zvířat,  KVSJ"

Které konkrétní paragrafy byly porušeny u obou zákonů zatím zjišťuji.