čtvrtek 26. prosince 2013

Odpověď KVS chov koní obchodní společnosti Rudnik spol. s r.o.

Podnět – chov koní
Na základě Vašeho podnětu Vám sdělujeme, že v chovu koní obchodní společnosti Rudnik spol. s r.o. byly provedeny kontroly se zjištěním zhoršeného výživného stavu u některých chovaných koní, což nasvědčuje tomu, že v předešlé době se jim nedostávalo dostatečné množství krmiva pokrývající jejich fyziologickou potřebu. S ohledem na toto zjištění bude podán podnět příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností (Městský úřad Kyjov) k projednání správního deliktu dle ustanovení § 27a odst. 1 písm. b) zákona č. 246/1992 Sb.*, na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění. Správní delikty podle citovaného zákona projednává v prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou působností nikoli krajské veterinární správy (§ 28 odst. 6 citovaného zákona).
S pozdravem
MVDr. Jaroslav Salava
ředitel
elektronicky podepsáno


*246/1992 Sb

§ 27a

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

b) týrá zvíře nebo utýrá zvíře,


Snažím se z KVS ještě vytáhnout informaci, kolik kontrol v chovu provedla v posledních třech letech. A dotázat se, proč tento problém řeší pokutou, když je evidentní, že majitel nemá finance na adekvátní nakrmení tolika koní a tímto se stav jen zhoršuje. Proč raději nenařídí odebrání několika zvířat.