čtvrtek 26. září 2013

Stanovisko Státní veterinární správy k rodeím s telaty v ČR


S T Á T N Í   V E T E R I N Á R N Í   S P R Á V A

Váš dopis č. j.:
ze dne: 11.09.2013
Naše č. j.: SVS/2013/059585-G
Vyřizuje: MVDr. Aurika Smolová
Telefon: 227010151
V Praze dne 25.09.2013

Rodea s telaty v ČR

Vážená paní,
dne 11. září 2013 jsme od Vás obdrželi žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se nevhodného chování k telatům při Mistrovství ČR v rodeu konaného dne 10. 8. 2013 v Šiklově mlýně. Tímto bychom Vám chtěli poděkovat za Váš podnět k šetření a za poskytnutí videozáznamu z této akce.
V současné době dokončuje Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina shromažďování podkladů pro zahájení správního řízení s pořadatelem rodea ve věci porušení zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, a pro podání podnětu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností ve věci porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. S žádostí o sdělení stavu současného výsledku šetření a následně výsledku pravomocně ukončeného správního řízení se můžete obrátit na Krajskou veterinární správu pro kraj Vysočina a na obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Státní veterinární správa je dozorovým orgánem, který provádí kontroly dodržování platné legislativy v oblasti péče o pohodu zvířat v širokém záběru u všech skupin zvířat a při různých činnostech se zvířaty. Dozorová činnost se řídí Víceletým plánem kontrol, kterým je každý rok frekvence kontrol pro jednotlivé skupiny zvířat a činnosti s nimi stanovována. Frekvence kontrol dodržování podmínek stanovených platnou legislativou při konání veřejných vystoupení se zvířaty a při svodech hospodářských zvířat na základě je pro rok 2013 stanovena u 10 % ze všech pořádaných akcí, o kterých je Státní veterinární správa informována ať prostřednictvím povinného oznámení pořadatelem akce nebo i prostřednictvím upozornění veřejností na pořádání kontroverzního veřejného vystoupení.
Věřte, že naše snaha o ochranu zvířat a péči o jejich pohodu je vedena stejným zájmem, jako je zájem Váš.

S pozdravem
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky
v zastoupeníŽádné komentáře:

Okomentovat