pondělí 17. září 2012

STÁTEM PODPOROVANÁ LEGÁLNÍ LIKVIDACE HOLUBŮ SKALNÍCHRegulace populací holubů skalních (Columba livia) ve městech je možné provádět odchytem do klecí s návnadou, odchytem do vystřelovacích sítí po předchozích opakovaných předvnaděních a odebíráním vajec, mláďat nebo i dospělých holubů z holubníků, instalovaných na vhodných místech. Holubi se poté vkládají do standardních přenosek pro drůbež v max. počtu do 15 ks. V těchto přenoskách se umísťují do vhodných uzavřených prostor, např. plastových kontejnerů, vaků z igelitu apod., které se bezprostředně sytí atmosférou CO2 z tlakových lahví přes redukční ventil. Jakákoliv další manipulace je možná až po neklamných známkách smrti všech zvířat. V prostorných podstřešních prostorách – na půdách, v halách a skladech lze též regulovat počet holubů odstřelem, pokut to umožní povaha objektu a při zachování bezpečnosti pro přítomné osoby. Je nutné použít výkonnou vzduchovou zbraň s úsťovou rychlostí minimálně 100 m/sec. Usmrcení střelbou musí být důsledné a okamžité. Likvidace kadaverů se provádí prostřednictvím veterinárních asanačních ústavů, případně spaloven. Doklad o likvidaci je součástí pracovního protokolu. Pracovní postup stejně jako používané zařízení musí být dokumentováno popisem, a předem odsouhlaseno příslušným orgánem SVS, případně i OŽP. Tento dokument je součástí protokolu. Tuto práci mohou provádět jen způsobilé osoby.

METODICKÉ DOPORUČENÍ K MINIMALIZACI ZDRAVOTNÍCH RIZIK, VZNIKLÝCH ŠÍŘENÍM PATOGENŮ, PARAZITŮ A ALERGENŮ ZE STANOVIŠŤ SYNANTROPNÍCH PTÁKŮ A NETOPÝRŮ (novelizováno dle platných právních předpisů)

Jednotlivá opatření se liší podle stupně zákonné ochrany jednotlivých druhů, které lze pro potřeby praxe rozdělit do následujících kategorií:
1. všechny druhy volně žijících ptáků jsou chráněny a omezování jejich výskytu v synantropním prostředí upravuje zákon č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
2. na území ČR jsou mimo to stanoveny ještě tři kategorie druhů
(ohrožené, silně a kriticky ohrožené – např. řada druhů netopýrů), jejichž seznam a způsob ochrany je uveden ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
3. z ochrany ptáků byl vyjmut druh: holub skalní (Columba livia), jehož početné populace osídlují především stavby ve městech. Odkaz na tuto informaci a její plné znění:
www.env.cz / Ministerstvo / Periodika / Věstník MŽP / Věstník MŽP 2006 / Věstník MŽP (č. 2006/09)/ Věstník 09_web.pdf / sdělení č. 20:
Společné sdělení odboru zvláště chráněných částí přírody a odboru
legislativního k problematice ochrany holuba skalního, žijícího ve městech podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Holub skalní, žijící ve městech není ptákem, na kterého by se vztahovala ustanovení §5a a § 5b zákona. Toto sdělení vychází ze stanoviska, vyjádřeného v materiálu Evropské komise „Report from the Commission on the Application of Directive 79/409/EEC on the Conservation of Wild Birds (COM 2002, 146 final), ze kterého vyplývá, že na populace domestikovaných druhů včetně ferálních, s uvedením ferálních populací holuba skalního jako konkrétního případu, se nevztahuje ochrana podle článku 1 směrnice Rady 79/409/EHS.

Žádné komentáře:

Okomentovat